×

THAM GIA HỌC.

Promotion Image

DÀNH CHO 10 BẠN NHANH TAY NHẤT.

Chính sách bảo mật


Tại Stock Investing Academy, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. 

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân.
Những thông tin thu thập của học viên qua website chúng tôi sử dụng để xây dựng hồ sơ cá nhân của học viên.

2. Sử dụng thông tin cá nhân
Mục đích sử dụng thông tin của Stock Investing Academy bao gồm.
  • Liên hệ với học viên khi cần thiết.
  • Gửi thông báo cho học viên, hoặc các chương trình khuyến mãi từ Stock Investing Academy.
  • Thực hiện khảo sát học viên.
  • Thông báo đến học viên khi hệ thống có cập nhật thêm.
3. Thời hạn lưu trữ thông tin học viên.
Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của học viên cho đến khi nào học viên ngưng sử dụng hệ thống của Stock Investing Academy.

4. Đối tượng chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ không chia sẽ thông tin của học viên cho bất kì bên thứ 3 nào.

5. Bảo mật thông tin cá nhân.
Chúng tôi sẽ không chia sẽ, trao đổi hay mua bán thông tin của học viên cho bất kì bên nào. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Stock Investing Academy.


Fanpage: https://www.facebook.com/stockinvestingacademy