×

THAM GIA HỌC.

Promotion Image

DÀNH CHO 10 BẠN NHANH TAY NHẤT.

Điều khoản dịch vụ


Không được can thiệp vào các khóa học của Stock Investing Academy dưới bất kì hình thức nào. Nếu vi phạm sẽ bị xóa tài khoản hoặc truy tố theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu các khóa của Stock Investing Academy. 

Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Nếu chúng tôi phát hiện bạn sử dụng chung tài khoàn, chúng tôi sẽ tiền hành khoá tài khoản mà không cần thông báo.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Stock Investing Academy. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, Stock Investing Academy có quyền sử dụng những thông tin mà học viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Stock Investing Academy có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của học viên trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

Stock Investing Academy có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên trang web hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của Stock Investing Academy.

Stock Investing Academy